Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Vireillepano Talvivaaran tuloksista

Vireillepano Talvivaaran tuloksista

 

Ympäristötiedon tarve Talvivaaran päästöistä

Talvivaaran päästöjen poikkeustilanne jatkuu.

Vain sakkauttamalla käsiteltyjä vesiä lasketaan ELY:n poikkeusluvalla, täysin toisin kuin ympäristölupa vaatii, eteläisen Kuusilammen kautta Oulujoen vesistöön.

Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että viranomaistietojen saatavuus, toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat korkealla tasolla.

Luonnonsuojelupiiri kokee tässä välitetyt vaatimukset viranomaisille hyvin olennaisiksi. Århusin periaate korostuu Talvivaaran kaltaisissa tapauksissa. Ympäristötiedon saatavuus on yksi osa Århusin velvoitteita.

Piiri jätti 13.12. vireillepanon kaikkien mittausdokumenttien sähköistä saatavuutta koskien. ELY:n pahin kiire on hellittänyt. ELY:llä on nyt mahdollisuus tiedottaa omatoimisesti.

Erityisesti luonnonsuojelupiiri pyytää julkistamaan kaikki v. 2012 pohjavesitarkkailun tulokset Talvivaarasta. Lakisääteisen tarkkailun vuoksi tietojen olisi pitänyt olla saatavilla jo syksyllä.

Sivun lopussa on eräitä tietolähteitä, joiden avulla voi seurata paraneeko tiedottaminen. Nyt linkeistä näkyy, että viranomaiset eivät tiedota kokonaistilanteesta. Ympäristöterveyden tarkkailun uutisista luonnonsuojelupiiri tiedottaa erikseen.

 

Janne Kumpulainen, toiminnanjohtaja, 050-4484 710,  jku at sll.fi; Johan Heino, pj, p. 040-5111601

 

V i r e i l l e p a n o  KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE 13.12.2012

1) Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää kaikkia vuoden 2012 pohjavesien velvoitetarkkailun tuloksia Talvivaarasta. Huomautamme, että Jormasjärvi-Korholanmäen osakaskunta ei ole saanut niitä, vaikka pyyntö oli esitetty yli kuukausi sitten KaiELY:lle.

2) Kainuun luonnonsuojelupiiri ry toistaa, että Kainuun ELY-keskus ja muut Talvivaaran tilannetta seuraavat viranomaiset jatkossa laittaisivat Talvivaaraan liittyvät mittaustulokset ja dokumentit suoraan sähköisinä Internetiin. Tämä lisäisi valvonnan läpinäkyvyyttä.

3) Esimerkiksi analyysituloksia, kuten Labtium Oy-raportin mittauksia (tilausnumero 114573, 21.11.2012; otettu 13.11.12 lähtien) ei voitu uutisoida silloin kun viranomaiset järjestivät viimeisen suuren tiedotustilaisuuden 12.11.2012. Eikä sitä ole tehty sen jälkeenkään.

4) Ei voida lähteä siitä, että kansalaisjärjestöjen suorittamat arviot olisivat automaattisesti arvottomia verrattuna kaivoksen omavalvontaan. Ennen muuta lähiseudun järjestöillä ja asukkailla on mahdollisuus havaita luonnossa  p o i k k e a m i a , joita ulkopuolinen valvoja ei alueen  l a a j u u d e n  vuoksi pysty huomaamaan.   V e t o a m m e   ELY:yn, että näistä poikkeamista tiedottaminen voisi auttaa myös viranomaisia  k e s k i t t ä m ä ä n valvontaresursseja.  Avoimemmalla tiedonjaolla järjestöt pystyisivät siis aidosti täydentämään poikkeustilanteen tilannekuvaa.

5) Lisäperustelut: Pelkkä pitoisuustiedon toistaminen ei kerro kokonaiskuvaa. Tilanteen vakavuutta kipsisakkavallien murtumien jälkeen ei ole tuotu julki.    

Kansalaisjärjestöjen omat mittaukset eivät voi eikä niiden tule korvata viranomaisten virallisia analyysejä, mutta Talvivaaran osalta ne tulevat joka tapauksessa jatkumaan. Virallinen valvontahan on tällä hetkellä siirretty Talvivaara Oy:n itsensä tehtäväksi. Tämä ei ole ainakaan helpottanut tiedon saamista ja tilanteen

s e u r a a m i s t a ; esimerkiksi paikallisten asukkaiden  k a i v o j e n  vesitutkimuksista ei ole edelleenkään saatu tuloksia.

Eri kansalaisjärjestöjä on kritisoitu vahvistamattomien ja liioiteltujen lausuntojen antamisesta. Lausuntojen laatu kuitenkin paranisi merkittävästi, mikäli kaikki viranomaisilla oleva ei-salainen tieto olisi elektronisesti saatavilla.  Julkisuuteen on kuitenkin annettu vain  k o o s t e i t a   ja yhteenvetoja viranomaisten raporteista, eikä järjestöjen ole näin ollen mahdollista arvioida vastaavatko niissä käytetyt oletukset järjestöjen käyttämiä oletuksia.

Kainuun luonnonsuojelupiiri tulee yhä jatkamaan seurantaa ja julkaisemaan tuloksia niiden tietojen pohjalta, jotka ovat saatavilla. Laadun parantaminen on kaikkien  e t u ,  ja siksi luonnonsuojelupiiri pyytää viranomaisia toimimaan niin, että julkaisut voisivat perustua mahdollisimman täydelliseen tietoon. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki ei-salaiset mittaustulokset ja analyysit ovat saatavissa  s ä h k ö i s i n ä .

 

Lisätiedot    vpj, kaivosvastaava Antti Lankinen, p.040-5945 622,  antti.lankinen(at) sotkamo.net


Kainuun luonnonsuojelupiiri ry on vaatinut viranomaisten valvontatoimien nopeaa julkistamista. Parhaiten tässä on toiminut PSAVI, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Se on vaatinut Talvivaara Sotkamo Oy:ltä selvityksiä, joiden olisi pitänyt olla myös ELY:n poikkeuslupapäätöksien aikaan käytössä.

 

Linkkejä   l i s ä t i e t o i h i n    j a t k o s s a k i n  :

Tiedotteita, ei seurantatietoja

Vuoksen vesistön latvat (Kajaanin Laakajärvenreitillä ja Sonkajärven Nurmijoenreitillä)

Viranomaislinkit kootusti

Uraanista. Myös Majavapato, Urkin allas, ja Kortelammenpato ja puhdasvesiojat kartalla

Yleistä yhtiön näkökulmasta

2010 velvoitetarkkailu

Valvontakertomus 2011