Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Vireillepano ELY-keskukselle/Talvivaara

Vireillepano ELY-keskukselle/Talvivaara

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää Kainuun ELY-keskusta keskeyttämään Talvivaara Sotkamo Oy:n metallinjalostuksen sekä määräämään Talvivaara Sotkamo Oy:n selvittämään toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset ja ryhtymään toimenpiteisiin ympäristövahinkojen estämiseksi.

5.11.2012

 

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi

 

VIREILLEPANO

Viite: Vesilaki, 14 luku, 14, 4 ja 6 §

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää Kainuun ELY-keskusta keskeyttämään Talvivaara Sotkamo Oy:n metallinjalostuksen sekä määräämään Talvivaara Sotkamo Oy:n selvittämään toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset ja ryhtymään toimenpiteisiin ympäristövahinkojen estämiseksi.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvassa määrätään seuraavaa:

"6. Louhitun malmin, rikkipitoisen sivukiven tai läjitetyn jätteen kanssa kosketuksiin joutuvat sade- ja valumavedet, avolouhosten kuivatusvedet sekä avolouhoksen pintamaan poistoalueilta muodostuvat kuivatusvedet on palautettava kaivoksen liuosvesikiertoon tai varastoitava rakennusaikana kipsisakka-altaalle.

7. Metallitehtaan prosessivedet on palautettava liuoskiertoon tai johdettava loppusaostuksen mukana kipsisakka-altaalle. Altaasta poistettava vesi on johdettava Kortelammen ja Kärsälammen jätevesien jälkikäsittely-yksiköihin siten, että yhdelle käsittely-yksikölle johdettavan veden määrän on oltava vähintään 40 % johdettavasta kokonaisjätevesimäärästä. Jälkikäsittely-yksiköt on tehtävä hakemuksen liitteen 5 kuvien 14 ja 15 osoittamalla tavalla.

Pintavalutuskentillä ja kosteikoilla olevat ojat on tukittava ennen vesiensuojelurakenteiden käyttöönottoa Kainuun ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla. Tarkkailussa havaitut mahdolliset oikovirtaukset on estettävä padotuksin tai muilla toimenpiteillä ja penkereiden vuodot on tukittava.

8. Kipsisakka-altaan ylivuotovedet on käsiteltävä siten, että käsittely-yksiköistä vesistöön johdettavan jäteveden nikkelipitoisuus on alle 0,5 mg/l, kuparipitoisuus alle 0,5 mg/l ja sinkkipitoisuus alle 1,5 mg/l laskettuna 30 johtamisvuorokauden virtaamapainotteisena liukuvana keskiarvona. Kiintoaineen hehkutusjäännöksen on oltava johtamisvuorokausien neljännesvuosikeskiarvona laskettuna alle 10 mg/l ja pH 6–9,5. Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l.

9. Kuhunkin purkusuuntaan johdettavan jäteveden virtaama saa olla enintään 7 % Kalliojoen alaosan sen hetkisestä virtaamasta. Vuodessa kipsisakka-altaalta vesistöön johdettavan veden kokonaismäärä saa olla enintään 1,3 Mm3.

Virtaaman luotettavan seuraamisen mahdollistamiseksi luvan saajan on määritettävä Kalliojoen purkautumiskäyrä ja  rakennettava jokeen, Korentojoen yhtymäkohdasta alavirtaan, virtaaman määrittämiseksi tarpeellinen vedenkorkeuden mittauspiste tarpeellisine laiteasennuksineen.

"

Kyseiset kohdat rajoittavat mahdollisuutta johtaa vesiä kipsisakka-altailta vesistöihin. Malmin, läjityskasojen, avolouhoksen ja kaivosalueen vettä ei saa myöskään päästää vesistöön muuta kautta kuin kipsisakka-altaiden kautta.

Talvivaara kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedotteen (Talvivaaran tuotantopäivitys 15.10.2012 )  mukaan: "Sateiden seurauksena noin 1,7 Mm3 ylimääräistä vettä on kertynyt kaivosalueelle ja varastoitu avolouhokseen. Vesien pumppaus louhoksesta aloitettiin syyskuussa kipsisakka-altaan laajennuksen ja yllä mainittujen putkitusten valmistuttua, ja louhoksen tyhjennyksen odotetaan kestävän 2-3 kuukautta. "

Avolouhokseen kertyneen veden tyhjennys ei saa lisätä vesistöön pääsevän veden määrää. 1,7 Mm3 vesimäärän johtaminen altaista vesistöön kestää noin 15-16 kk.

Talvivaaran tulee selvittää vesitaseen ylittymisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, että lupaehtoja ei ylitetä. Nykyisellä raakaveden käytöllä ja sadannalla jätevesimäärä lisääntyy jatkuvasti eikä ympäristöluvan suurin sallittu päästömäärä mahdollista vesien päästämistä vesistöön.

Talvivaarassa havaittiin 4.11.2012 kipsisakka-altaan vuoto. On mahdollista, että vesien pumppaaminen avolouhoksesta kipsisakka-altaaseen on voinut edesauttaa vuodon syntymistä. Kyse on jätealtaasta, jonka pitoisuudet mm. nikkelin, sinkin, kuparin, kadmiumin ja sulfaatin osalta ylittävät moninkertaisesti ongelmajätedirektiivin rajat ko. aineiden osalta.  Lisäksi kipsisakka-altaaseen on kertynyt kaivoksen toimintavuosien aikana useampia satoja tuhansia kiloja uraania ja eräissä mittauksissa altaan säteilyarvot ovat lähennelleet rimaa hipoen sitä toimenpiderajaa, joka määrittää jätteen ydinjätteeksi.

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry vaatii kaivoksen toiminnan keskeyttämistä siihen asti, että vesitase saadaan hallintaan ja pinta- ja pohjavesien pilaaminen loppuu. Pyydämme tietoa, miten pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisessa aiotaan edetä.

 

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta, Kajaanissa 5.11.2012

Johan Heino, puheenjohtaja

Janne Kumpulainen, toiminnanjohtaja, p. 050-4484 710, jku@sll.fi