Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Kaivoksen vesien huuhtelu

Kaivoksen vesien huuhteluOlemme tyrmistyneinä seuranneet Talvivaaran kaivosyhtiön suunnitelmia laskea lähes 4 miljoonaa kuutiota raskaasti uraanista ja muista raskasmetalleista saastunutta vettä Oulujoen ja Vuoksen vesistöreiteille vain kalkituksella neutraloituna. Jäteveden sisältämät metallit saadaan kyllä suoloiksi, mutta niiden johtaminen suunnitellussa muodossa luonnonvesiin on katastrofi. Vuoksen ja Oulujoen yläjuoksun järvien ja jokien happamat olosuhteet saavat liuenneet metallit taas liikkuvaan muotoon. Nyt on hahmotettava neljä asiaa.


Ensiksikin: Kuinka paljon raskasmetalleja ja muita luonnolle haitallisia aineita on turva-altaissa, avolouhokseen säilötyssä vedessä, Haukilammessa ja eräissä muissa paikoissa? Vuotovedestä tehtyjen mittaustulosten mukaan voidaan arvioida, että tämä mainittu lähes 4 miljoonan kuution vesimäärä sisältää uraania tuhansia kiloja (kenties yli 10 tonnia), nikkeliä kymmeniätuhansia tonneja (kenties 80 - 100 tonnia), sinkkiä kymmeniä tonneja, alumiinia tuhansia tonneja (kenties 4 000 tuhatta tonnia) ja sulfaattia ilmeisesti yli 100 000 tonnia, lisäksi muita haitallisia aineita.


Toiseksi: Mitä näille aineille tapahtuu kalkituksessa ja mihin ne joutuvat? Saadaanko syntyvä liuos ja sakka erilleen toisistaan? Mihin sakka päätyy?


Kolmanneksi: Miten luontoon päätyvät haitta-aineet vaikuttavat jo raskaasti saastuneiden Oulujoen ja Vuoksen vesireittien latvavesissä? On myös arvioitava, miten runsaasti uusi vesikuorma saa liikkeelle Ylä-Lumijärven, Kivijärven ja Kolmisopen alempiin vesikerroksiin aiemmin päätyneet haitta-aineet.


Olemme eläneet siinä uskossa, että raskaimmin kuormittuneet järvet ja joet kunnostetaan ennen uuden vesikuorman päästämistä vesiin - ja edelleen, että turva-altaisiin ja mm. Haukilampeen varastoitu kipsisakka-altaasta karannut vesi puhdistetaan kunnolla ennen veden luontoon johtamista.


Nyt voimme vain todeta, neljänneksi:


Talvivaaran suunnitelma johtaa kaivosalueelle varastoidut vedet kevään aikana, ainoastaan kalkilla neutraloituna, jo valmiiksi saastuneisiin Vuoksen ja Oulujoen vesireittien latvavesiin, on mahdoton hyväksyä.


Pidämme mahdollisena sitä, että tällainen toimi - ja sen mahdollinen hyväksyminen, todetaan myöhemmin rikosoikeudellisissa prosesseissa rangaistavaksi teoksi. On mahdollista, että Laakajärven ja jopa Jormasjärven veden laatuluokitus joudutaan alentamaan jo tämän vuoden aikana - mikäli Talvivaaran suunnitelma vesien käsittelystä ja luontoon johtamisesta toteutuu.

Vetoamme pääministeri Kataiseen, Suomen ympäristöviranomaisiin ja etenkin Kainuun ELY-keskukseen, että Talvivaaran kaivosyhtiön alueelle säilöttyjä myrkyllisiä vesiä ei johdeta luontoon muuten kuin luotettavasti puhdistettuna.


Pääministerillä on mahdollisuus välittää tarkempia tietoja julkisuuteen, kuten Valtioneuvoston kanslia teki marraskuussa kipsisakka-altaan murtumisen aikoihin. Tietojen tarve on edelleen oleellista jo kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi.Kainuun luonnonsuojelupiiri ry    Jormaskylä Korholanmäki Osakaskunta
Johan Heino, pj                                       Leo Schroderus, pj
Antti Lankinen, varapj                              Ari Korhonen, varapj
Janne Kumpulainen, toiminnanjohtaja