Sijainti: Pääsivu / Vienan reitti

Vienan reitti

Vienan reitin kävely Kuvat: Jukka Eskelinen            Kuvat suurenee päältä Klikkaamalla      Vienan reitin koko teksti:

VUOKIN REITTI VIENAAN - HISTORIALLINEN VALTAVÄYLÄ JA
LUONTO- JA KULTTUURIMATKAILUN HELMI

 

Suomussalmen Vuokin alueelta löytyy yksi Suomen vanhimmista
tunnetuista ja karttaan merkityistä kulkuväylistä

 

Pohjanlahdelta Vienan merelle johtavan kauppareitti on kulkenut valtaosin vesistöjä pitkin, mutta
vedenjakajan yli on täytynyt löytää ja merkitä mahdollisimman helppokulkuinen maareitti.
Vanhimmat merkinnät Vuokin reitistä Vienaan löytyvät 1500-luvun asiakirjoista ja Kajaanin linnan
aikaisista kartoista vuodelta 1651. Reitin varrelta löytyy Suomen vanhin merkkipuu, jonka
kyljessä on vuosiluku 1685.
Reitti on ollut yksi harvoista tieksi merkityistä väylistä Pohjois-Suomessa. Ainakin 1800-luvulla
reitillä on toiminut kievaritalojärjestelmä, mikä on ollutyksi sen aikaisen ”virallisen” maantien
tunnusmerkki. Reitti on merkitty perinteiseen tapaan kirvesmerkeillä.

Vienan Reitin Lumisilta

Tämän myllyn uoma kaivettiin 1700-luvulla
kivikannaksen läpi alas Koljatinjärvestä
ja sai vedenvirtaamaan rakentamalleen
myllylle, jota on siitä saakka kutsuttu
Rautiaisen myllyksi rakentajansa mukaan.

Laavu

  MerkkiPuu

 

Vienan Reitti piha-alue

Myllykokonaisuuteen kuuluu hierrinmylly.
Sisätiloissa on jauhinkivet ja istumapenkki.
Myllysauna, laavurakennus jossa on halko-
suoja ja päätykatos.
Myllyalue on kyläläisten toimesta entisöity.

Talvisodassa 1940 saunan nurkalle kaatui
Venäläinen neljäntähden kenraali.
Läheiseen petäjään on veistetty ortodoksinen
risti ja vuosiluku muistoksi haudasta.
Ympäristössä löytyy myös muita Neuvosto
sotilaiden hautoja.

Opastaulu

TummanJoenmutka

 

 Retkeilijöitä varten maakuntakaavan reitille on pystytetty opastauluja, siltoja on uusittu ja

soiden yli on rakennettu uudet kapulasillat entistenviereen. Reitin varrelta löytyy autiotupa,
muutamia laavuja ja huollettujatulipaikkoja. Reitin ylläpidosta vastaa Vuokin kyläyhdistys.

ReittiKartta

Merkitty reitti ulottuu Vängänvaaralta valtakunnan rajalle saakka, ollen yhteensä
noin 27 km pitkä. Reitti on saanut statuksen maakunnallisena muinaismuistoalueena,
ja on siten muinaismuistolain nojalla suojeltu. Paikannettu ja inventoitu reitti
on myös merkitty Kainuun maakuntakaavaan.

SärkkäPolkuvJoki

Aittojärven seudulle tultaessa reitti kulkee Hyryn ja Malahvian kylien yksityismailla.
Täällä reitti on maisemallisesti vaikuttavimmillaan.
Massiivisen Hyrynsärkän harjumuodostelman laelta avautuvat näkymät särkän molemmin puolin
kulkevaan vesistöön – joka on itse asiassa juuri Vienan reitin vesireitti.
Myös edustava Hyryn kylän vaara-asutus näkyy reitille hienosti. Vanhassa, kelokkoisessa
männikössä kulkevalla reitillä kuulee lähinnä hongikon huminaa, kosken kohinaa ja muita
luonnon ääniä.

Särkänpolvea lähestyttäessä molemmin puolin aukeavat laajat jokivarsiniityt, joiden niitto-
historiasta kertovat vieläkin nähtävissä olevat latojen jäänteet. Tumma joki kiemurtelee
luhtaniittyjen poikki. Näiden niittyjen varassa alueella on aikanaan kukoistanut merkittävä
karjatalous.

ParaatiPeltov

Merkitty reitti alkaa Kuhmontien varren opastuspaikalta ja nousee perinteistä Kainuulaista
vaara-asutusta edustavalle Vängänvaaralle. Vanhat hirsirakennukset on kunnostettu ja vaaran
entisiä peltoja ja niiden reunavyöhykkeitä hoidetaan nykyisin perinneympäristöinä.

Vaaralla on rikas kulttuurihistoria, onhan se ollut yksi Vienan reitin kievaritaloista, sekä
sota-aikana Suomen armeijan käytössä. Kun rauha julistettiin, Vängänvaarassa järjestettiin
juhlava sotilasparaati, Paikalle Kokoontuivat kaikki kotoutuvat rintamajoukot.

Ympäristön historiallisuutta kuvastaa myös Vängän vanha päärakennus, joka on ainut sota-ajasta
polttamatta ja alkuperäisessä asussaan säilynyt asuinrakennus Ylä-Vuokin alueella.

Viianki

 

Maankäytön suunnitteluun muinaismuistolain suojaaman reitin läheisyydessä on hyväksytty
Kainuun liiton johdolla työstetty toimintamalli, jonka tavoitteena on reitin historiallisen
ja kulttuurillisen arvon turvaaminen suoja-alueen avulla.

Tavoitteena on laatia suoja-alueen virallinen rajaus koko reitille, mutta tätä työtä ei
ole vielä tehty. Käytännössä hakkuille tähän mennessä määritelty suoja-alueen raja on
ollut 20-30 metriä reitin molemmin puolin, eikä sitäkään ole aina onnistuttu käytännössä
noudattamaan. Toiminta-mallissa ei myöskään oteta kantaa reitin varren luonto- ja maisema-
arvojen turvaamiseen, vaikka nämä ovat aivan keskeisiä reitin matkailullisen vetovoiman
ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Samoin muinainen vesireitti, vanha talvitie ja muinaismuistorekisteriin merkityn maareitin
rinnakkaisväylät ja -haarat ovat edelleen vailla ansaitsemaansa statusta ja toimintamalleja.

 

KevättiJärvivene

"Yli-Vuokin vesireitti, koostuu yli 20 km pitkästä pienten järvien, lampien ja niitä yhdistävien
koskien ketjusta. Virkistysmetsän alueella on yhteensä 14 järveä tai lampea ja useita koskia.
Lisäksi virkistysmetsään sisältyy muutamia lyhyitä puroja.

Vesipinta-alaa on yhteensä 516 ha, josta 494 ha on virkistyskalastusvesiä. Vesistöistä laajimmat
ovat Rantajärvi, Saarijärvi ja Palojärvi. Palojärveen laskee myös toinen reitti Malahviasta,
jolloin vesistön virtaama lisääntyy." Metsähallitus virkistysmetsän hoito- ja käyttö- suunnitelma

Rajakarttavaaka
Rajavarviu

Pulkkisenahon torpan rakennusten paikat ovat edelleen nähtävissä.Reitin varren ja rantavyöhykkeen
puita koristavat eri-ikäiset punaiset ja siniset leimikkonauhat. Nämä muistuttavat metsähallituksen
ja museoviraston kerta toisensa jälkeen toistunutta vuoropuhelua hakkuiden oikeanlaisesta rajaamisesta
tällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella.

RajatieRajapihau
NauhametsäKelokanto

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kainuun luonnonsuojelupiirikin ovat korostaneet Vienan reitin varren
metsien, soiden, vesistöjen ja kulttuuriympäristöjen merkitystä luonto- ja kulttuurimatkailulle, ja
nimenneet kohteen yhdeksi sadasta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden luontohelmestä.

PolullaIso

Kyläläisten vetämällä retkellä oli osallistujia Venäjältä ja Suomesta. Vienan reitti on maisemallisesti
vaikuttava polkujen verkosto. Tätä muinaista valtaväylää myös Elias Lönnrotkin asteli runonkeruuseen.

Myllyn lauluiltaKylätalo

Olemme osallistuneet vetoomukseen alueen luonto- ja kulttuuriarvojen suojelemiseksi ja hoitamiseksi.
Vetoomus lähti paikallisten maanomistajien aloitteesta ja sen on allekirjoittanut yli 50 Vuokin alueen
maanomistajaa ja asukasta, sekä joukko kulttuuri-, matkailu- ja luontoalan järjestöjä ja muita toimijoita.
Vetoomus on luovutettu mm. ympäristö- ja maa- ja metsätalousministerille ja Metsähallitukselle 13.12.2017

Kainuun Luonto on Kainuun luonnonsuojelupiirin jäsenlehti.

Lehti ilmestyy  nettiversiona.

 Kainuun Luonto 1/2016

 Kainuun Luonto 1/2015

Kainuun Luonto 2/2015

 

Vanhemmat julkaisut:

Kainuun Luonto 2012

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri toimii monimuotoisen luonnon ja puhtaan, elinkelpoisen ympäristön puolesta.

Kainuun alueeella toimii viisi paikallisyhdistystä.