Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / 25.8.2015

25.8.2015

 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry                                                                                                                                                                        

Katariinantori 6                                                                                     

53900 Lappeenranta                                                                                                                                                    

saimaa at sll.fi                                                                                                                                                              

puh. 050 911 7162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25.8.2015      

 

Vaasan hallinto-oikeus                                                                                                                                                     

PL 204                                                                                                                                                                       

65101 Vaasa                                                                                                                                                         

vaasa.hao at oikeus.fi   

 

VASTASELITYS  
Asianumero 00114/15/5115   

VASTASELITYS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ 29.8.2014 139/2014/2  
Kiitämme Vaasan Hallinto-oikeutta vastaselityspyynnöstä. Toistamme alkuperäisessä valituksessamme esitetyn näkemyksen siitä, että AVIn ja VAPOn esittämät päätelmät hankkeen vaikutuksista vesistöihin, vesienhoidon tavoitteisiin ja erityisiin luonnonolosuhteisiin ovat selkeästi virheellisiä. Lupa tulee siten kokonaisuudessaan kumota. Seuraavassa esitämme muutaman tarkennuksen lupaehtojen myöntämisen edellytyksiin liittyen.  

VESIENHOIDON TAVOITTEET JA ELOHOPEA  
VAPOn keskeisin väite, jota AVIn päätös ja vastine myötäilevät, on seuraava: kiintoaineen, fosforin ja humuksen kuormitus ei suurenisi (AVIn tulkinnassa erityisesti samalta vesistöalueelta poistuvien tuotantoalueiden toiminnan lopettamisen seurauksena). Missään vaiheessa ei VAPO tai AVI tarkastele elohopeaa, joka on keskeinen juridisesti sitova tavoite vesienhoitolain kemiallisen tilan kriteereissä. Kuitenkin kohdevesistöjen kemiallinen tila on selkeästi uhattuna, jos turpeenkaivulle myönnetään lupa. Tätä korostaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastineessa todettu kemiallisen tilan Hg-normin ylitys Änikässä ja se, että jopa ihmisen terveydelle asetetut raja-arvot osin ylittyivät. Muualla maailmassa turvetuotannon elohopea-, samoin kuin alumiinipäästöille, on jo asetettu selkeitä rajoituksia, esimerkkinä USA:   http://www.nrri.umn.edu/cartd/peat/Reports/Ireland%202008.pdf). On eriskummallista, että Suomessa turvetuotannon elohopeakuormitusta ei tähän mennessä ole lainkaan huomioitu harkittaessa toiminnan vaikutuksia ”erityisiin luonnonolosuhteisiin” tai edes vesienhoidon mukaisiin tavoitteisiin. Tässä nimenomaisessa tapauksessa elohopeakuorma uudelta turpeenkaivualueelta mitä todennäköisimmin kasvaa ja vie pohjan vesienhoitolain mukaiselta hyvän kemiallisen tilan tavoitteelta. Turpeenkaivun kuormitus- ja vesistötarkkailuvelvoitteisiin ei elohopeamäärityksiä Suomessa ole sisältynyt. Pohjois-Amerikan esimerkit kuitenkin osoittavat, että siellä asetettujen elohopean raja-arvojen ylittäminen on tavallista: http://waterlegacy.org/Aitkin_Agri-Peat_Mercury_Pollution  
 
 
VESIENHOIDON TAVOITTEET JA HAPPAMUUSVAIKUTUKSET  
VAPOn väittämät happamuusvaikutuksista ovat vastineessa seuraavat: ”Tervajoki on pieni uoma, eikä siihen kohdistu kalataloudellista tms. käyttöä. Järvialtaassa Änikkä pH-vaikutusta ei olisi havaittavissa”.  VAPO viittaa tässä vastineensa asiakohdassa pH:n säädön tarpeeseen ja esittää käsityksenään siis Tervajoen olevan sen verran mitätön kohde, ettei happamuusvaikutus olisi luvan myöntämiseen vaikuttava tekijä. Totuus on kuitenkin se, että esitetyn mukainen kemiallisesti käsitelty vesi on Tervajokeen päästettäessä äärimmäisen hapanta. Kuten Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut, on purkautuva vesi noin 20 kertaa happamampaa kuin se nykytilassaan on. Huomautamme myös, että Heinäahon suolta purkautuvien vesien äärevimmät happamuuspiikit ovat nykytilassa lyhytkestoisia, kun vedet tuotantoalueen jätevesien kemiallisen käsittelyn myötä muuttuisivat pysyvästi happamiksi.  
Happamuushaittojen vähättelyssä unohdetaan myös happaman purkuveden epäsuora vaikutus paitsi Tervajoen, myös Änikän tilaan. Toistamme valituksessamme 29.9.2014 esittämämme näkökohdat kemikalisoinnin happamuusvaikutuksista, haitallisista rautavaikutuksista ja humusrautasakkojen vaikutuksista, joista on VAPOn omissakin tarkkailuissa jo selkeitä näyttöjä. Siten vastineensa kohdassa ”Vesienhoidon tavoitteet sekä Tervajoki” VAPOn esittämät väitteet ovat ilmeisen vääriä. Kyseisessä vastineensa kohdassa luvan hakija näyttää jopa asettuvan tuomarin rooliin todetessaan, että ”Tervajokeen ei suoritettaisi sen morfologiaa ja rakenteellista nykytilaa muuttavia toimenpiteitä. Vaikutukset ovat em. tavoin yksinomaan vedenlaadullisia ja SALLITTAVISSA”.   
VAPO toteaa em. vastinekohdassaan, ettei Tervajoki metsäojitusten takia olisi heidän mukaansa erityinen luonnonolosuhde. Toivotamme hallinto-oikeuden ja asianosaiset maastokäynnille toteamaan kohteen luonnonarvot, joita valituksessamme olemme esittäneet. Lisäksi huomautamme, että lupaharkinnan näkökulmasta erityinen luonnonolosuhde ulottuu valituksessamme kuvatulla tavalla kumulatiivisesti Tervajoesta Änikän kautta Torsajokeen ja Torsaan.   
Lisäksi toteamme, että happamuusvaikutusten arvioinnista puuttuu täysin alumiinikuormituksen ja alumiinin toksisuusvaikutusten arviointi. Monomeerisen labiilin alumiinin (toksisin alumiinin muoto) pitoisuudet kasvavat tyypillisesti pH 5,5 alapuolella humusvesissämme. Soiden alumiinivarastot ovat suuret, joten turvetuotannossa vapautuvan alumiinin haittavaikutukset tulisi elohopean ja raudan rinnalla tarkastella myös vesistövaikutusten riskeinä, kuten edellä olevissa pohjoisamerikkalaisissa esimerkeissä. Kemikalisoidut turvetuotannon jätevedet kohdistaisivat Tervajokeen ja Änikkään todennäköisesti huomattavan alumiinikuormituksen haitan em. muiden kemiallisten haittojen rinnalla.  
Vastaselityksen on laatinut vesistöasiantuntijamme FT Kari-Matti Vuori, limnologian ja vesiensuojelun sekä hydrobiologian ja ekotoksikologian dosentti.  


Lappeenranta 25.8.2015 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry   
Juha Juuti, puheenjohtaja  Timo Tikka, sihteeri