Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

PLUPS osti suojeluun yli sata hehtaaria suota Hartolasta

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on hankkinut 116 hehtaarin suoalueen Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta.

Merkittävä osa Isosuon jäljellä olevasta luonnontilaisen kaltaisesta keidassuosta siirtyi säätiön omistukseen toukokuussa. Alueeseen kuuluu myös metsälain suojelema luonnontilainen metsäsaareke.

– Isosuon osittainen suojelu on ollut säätiön tavoitteena säätiön perustamisvuodesta 2008 asti. Isosuo on Etelä-Suomen laajimpia soita, jotka ovat jääneet suojeluverkoston ulkopuolelle. Se on Päijät-Hämeen merkittävin lintusuo, tärkeä pesimäalue ja lintujen muutonaikainen levähdyspaikka, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti alueen Vapolta, joka ei saanut ympäristölupaa vuonna 2011 turvetuotannon aloittamiselle alueella.

Isosuon käytöstä kiisteltiin vuosia. Monet paikalliset asukkaat ja toimijat ovat olleet Isosuon alueiden säilyttämisen kannalla.

– Tältä osin lopputulos on hyvä. Toiveenamme on nyt hankitun suojelualueen laajentaminen ja Isosuon osittainen ennallistaminen. Ennallistamisella olisi positiivisia vaikutuksia myös Jääsjärveen ja Tainionvirtaan sekä sen alapuolisten vesistöjen veden laatuun ravinnepäästöjen vähenemisen myötä, Markku Kaloniemi toteaa.

Isosuon uhanalaisiin eliölajeihin kuuluu muun muassa linnuista kapustarinta ja perhosista rämekarvajalka. Isosuo on rämekarvajalan pohjoisimpia ja selvästi merkittävimpiä esiintymiä Suomessa.

Merkittävien luontoarvojensa ja hyvän saavutettavuutensa vuoksi Isosuo soveltuu osin myös retkeily- ja ympäristökasvatuskohteeksi.

– Teemme mielellämme yhteistyötä Hartolan kunnan ja muiden alueen toimijoiden kanssa tavoitteenamme lisätä ihmisten tietoisuutta soidensuojelun tärkeydestä osana luonnon monimuotoisuutta ja maapallon hiilinielujen säilyttämistä. Tavoitteenamme on, että Isosuo säilyy kuntalaisten ja muualta tulevien retkeilijöiden virkistysalueena, Kaloniemi sanoo.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS ostaa luontoalueita suojeluun lahjoitusvaroilla. Säätiö myös saa suojelualueita muun muassa testamenttilahjoituksina.

Säätiö toivoo lahjoituksia Isosuon suojelualueen laajennushankintoja varten.

Lisätietoja: säätiön asiamies Marjo Kuisma, 040 9381868
marjo.kuisma@plups.fi, www.plups.fi